Ujeti veliko ali majhno ribo?

Znanost na cesti
Znanost na cesti
Ujeti veliko ali majhno ribo?
/

doc. dr. Ernest Vončina, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

7. november 2017, Vetrinjski dvor (MB)

Odgovorili bomo na vprašanje ali je bolje jesti velike ali majhne ribe. Govorili bomo o nevarnih snoveh v okolju, o dioksinih, polikloriranih bifenilih in spojinah ki motijo hormonsko ravnotežje in kakšni so vplivi onesnaženega okolja na kvaliteto hrane, vode in zraka.

Doc. dr. Ernest Vončina je zaposlen na Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano (NLZOH), Maribor. Doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL, z doktorsko tezo: Mehanizmi nastanka polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov. Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je izvoljen kot docent za področje Analizne kemije. Na NLZOH je zaposlen od leta 1978 v laboratoriju za nevarne snovi. Glavno raziskovalno področje je analitika polikloriranih dibenzodioksinov, polikloriranih bifenilov, polibromiranih difeniletrov in drugih spojin zadrževalcev gorenja ter drugih obstojnih halogeniranih organskih spojin v okolju.Ukvarja se s kromatografskimi sklopljenimi tehnikami, predvsem z analizami sledov organskih spojin z instrumentalnim sklopom plinske kromatografije z masno spektrometrijo ter z razvojem in optimizacijo analiznih metod. Je vodja slovenskega NRL (Nacionalnega reporting laboratorija) za področje določevanja dioksinov in polikloriranih bifenilov. Sodeluje v raziskovalnem programu P1 017 Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin.